Polityka antydyskryminacyjna

Agencja Kees Werkt chce aktywnie i pozytywnie współtworzyć rynek pracy. By znaleźć najlepszego kandydata na dane stanowisko, podczas rekrutacji zwracamy uwagę na umiejętności i wewnętrzną motywację. Takie cechy jak wiek, płeć, stan cywilny, orientacja seksualna, przekonania światopoglądowe lub polityczne, wyznanie, rasa, pochodzenie etniczne lub narodowe nie mogą być przy tym brane pod uwagę.

Czym jest dyskryminacja

Dyskryminacja to bezpośrednie lub pośrednie rozróżnianie osób ze względu na ich wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania światopoglądowe lub polityczne, wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowe
Dyskryminacją jest też z całą pewnością zgadzanie się na prośby zleceniodawców, by podczas rekrutacji i selekcji różnicować ludzi według kryteriów, które nie są niezbędne lub istotne dla dobrego sprawowania danej funkcji.

Polityka agencji KEES Werkt

Odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji.
Prośby zleceniodawców, by podczas rekrutacji i selekcji uwzględniać określone kryteria, będą brane pod uwagę wyłącznie wówczas, gdy będą rzeczywiście obiektywnie uzasadnione.
Selekcja według żądanych kryteriów jest obiektywnie uzasadniona wówczas, gdy:

 1. służy uzasadnionemu prawnie celowi. To znaczy, że musi istnieć dobry, związany z danym stanowiskiem powód do tego, by przeprowadzić selekcję według danych kryteriów (np. uzasadnionym prawnie celem jest bezpieczeństwo);
 2. skutkuje osiągnięciem uzasadnionego prawnie celu;
 3. w racjonalny sposób odpowiada zamierzonemu celowi (czyli jest proporcjonalna);
 4. jest niezbędna, ponieważ nie istnieje inny, powodujący mniejsze rozróżnienie sposób na osiągnięcie celu (kryterium niezbędności).

Nie tolerujemy również dyskryminowania naszych pracowników (z oddziałów) lub pracowników tymczasowych pracujących pod kierownictwem i nadzorem zleceniodawcy/pracodawcy użytkownika.

Działania naszych pracowników (z oddziałów)

Nasi pracownicy mają obowiązek zachowania czujności wobec próśb (potencjalnych) zleceniodawców, które mogą mieć dyskryminujący charakter. Powinni umieć rozpoznawać takie prośby i nie wyrażać na nie zgody.
Gdyby pracownik miał wątpliwości co do tego, czy prośba zleceniodawcy, by przy selekcji stosować określone kryteria, jest obiektywnie uzasadniona, albo jeśli ma pytania dotyczące sposobu załatwienia prośby o (być może) dyskryminującym charakterze, może zawsze porozumieć się ze swoim przełożonym lub, jeśli woli, z dyrekcją.
Jeśli pracownik zauważy i zechce prawidłowo zareagować na przypadek dyskryminacji, zgłosić nadużycie lub niewłaściwe zachowanie i/lub poruszyć kwestię związaną z zaufaniem, może zwrócić się do swojego przełożonego lub, jeśli woli, do dyrekcji.

Za co odpowiada KEES Werkt jako pracodawca

Jako pracodawca odpowiadamy za:

 • stworzenie bezpiecznej atmosfery w pracy, w której traktujemy się z wzajemnym szacunkiem, w której jest miejsce na szczery i konstruktywny dialog oraz w której zapobiega się wszelkim formom niewłaściwego zachowania i odpowiednio się na nie reaguje;
 • podanie do wiadomości polityki antydyskryminacyjnej i jej realizację. Oznacza to między innymi informowanie pracowników o tej polityce i zapoznawanie ich z jej zasadami, uczenie ich rozpoznawania form dyskryminacji i dyskryminujących próśb oraz właściwego reagowania;
 • ocenę i ewentualne zmiany polityki antydyskryminacyjnej.

Gwarancja przestrzegania

Ponieważ jesteśmy niedużą organizacją, ściśle ze sobą współpracujemy i zapewniamy, by każdy nasz pracownik znał politykę antydyskryminacyjną. W miarę rozwoju naszej (wewnętrznej) organizacji będziemy też stosować dodatkowe środki. Aby zapewnić, że zasady polityki antydyskryminacyjnej będą zawsze przestrzegane, stosujemy następujące środki: 

 • każdy pracownik zna portal informacyjny ABU (Związku Agencji Pracy Tymczasowej) www.werkjijmeezegnee.nl;
 • temat polityki antydyskryminacyjnej jest regularnie poruszany podczas okresowych narad roboczych;
 • nowi pracownicy muszą zobowiązać się do przestrzegania polityki antydyskryminacyjnej;
 • nasi zleceniodawcy są informowani o naszych metodach pracy i o tym, że nie akceptujemy próśb o dyskryminującym charakterze.

Postępowanie w przypadku skarg

Osoba, która chce złożyć skargę na dyskryminację, zgłosić inne niewłaściwe zachowanie pracowników (z oddziałów), pracowników tymczasowych lub osób trzecich, może napisać na adres klachten@keeswerkt.com. Skargi te trafią bezpośrednio do dyrekcji agencji Kees Werkt, która zajmie się ich rozpatrzeniem.

© 2024 KEES Werkt B.V.
Created by